Vragen en antwoorden

2022-2026 Coalitieakkoord

De coalitie voor de periode 2022-2026 is gevormd en de raad heeft ingestemd met het coalitieakkoord voor deze periode.

Via de volgende link komt u op de officiële website van de gemeente Hoorn, waar u het akkoord kunt inzien en eventueel downloaden.

https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/99d50a3a-be8f-41d3-86ae-73eac4e7752a

CDA Hoorn

Categorie: CDA Hoorn

Het CDA Hoorn heeft toegankelijkheid van alle openbare ruimtes hoog in het vaandel staan. Een greep uit onze speerpunten voor wat betreft toegankelijkheid zijn:

 • Zorgen voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen in onze gemeente (denk ook aan nieuw te bouwen parkeergarages).
 • Zorgen dat alle pleinen (Kerkplein, Roode Steen etc.) en straten van de binnenstad rolstoelvriendelijk zijn.
 • Zorgen dat glasbakken/ondergrondse vuilcontainers etc. ook te gebruiken zijn door gehandicapten. Vaak staan deze containers op verhogingen die voor een rolstoelgebruiker niet (makkelijk) toegankelijk zijn.
 • Categorie: CDA Hoorn

  CDA Hoorn is van mening dat bij alle toekomstige projecten getoetst moet worden of deze projecten goed toegankelijk zijn voor alle doelgroepen. Dit moet ook gelden bij bijvoorbeeld speeltuinen, zowel bij de huidige speeltuinen als bij speeltuinen die nog aangelegd moeten worden. Ook bij de aanleg van het stadstrand moet er aandacht zijn voor de toegankelijkheid en voorzieningen voor mindervaliden.

  Het is ook de wens van het CDA Hoorn om sporttoernooien voor mensen met een beperking naar Hoorn te halen om zo meer aandacht te kunnen besteden aan het thema inclusiviteit.

  Categorie: CDA Hoorn

  Voor het CDA Hoorn is het ten alle tijden nodig om bij alle herinrichtingsprojecten toegankelijkheid voor alle doelgroepen te garanderen en na de uitvoering ook te toetsen. Daarnaast moet de gemeente gesprekken (blijven) aangaan met mensen die zelf tot de doelgroep behoren om zo te borgen dat de uitvoering aansluit op behoeftes van de doelgroep.

  ChristenUnie Hoorn

  Categorie: ChristenUnie Hoorn

  Mensen met een beperking moeten op alle fronten mee kunnen doen. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor gemeente Hoorn om zo werkelijke stappen te zetten naar de inclusieve samenleving. Bij het opstellen van deze inclusieagenda wordt de doelgroep actief betrokken.

  Categorie: ChristenUnie Hoorn

  De ChristenUnie wil het volgende bereiken:

  • De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.
  • De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen in gemeente Hoorn en zich er zelfstandig kunnen redden.
  • De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.
  • De gemeente Hoorn zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen met een beperking te laten sporten.
  • De gemeente Hoorn stelt een toiletnorm op, zodat er voldoende beschikbare toiletten aanwezig zijn in drukke voetgangersgebieden en verblijfsgebieden. Om dit te bereiken stelt de gemeente ook de toiletten in gemeentelijke gebouwen open en overlegt met horeca en ondernemers.
  Categorie: ChristenUnie Hoorn

  De ChristenUnie is het volledig eens dat er bij de herinrichting rekening moet worden gehouden met de mindervalide doelgroep, zodat iedereen mee kan doen in gemeente Hoorn.

  D66 Hoorn

  Categorie: D66 Hoorn

  D66 Hoorn schaart zich achter het standpunt van D66 landelijk. ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, ongeacht handicap’: dat zou in artikel 1 van de Grondwet moeten staan. D66 landelijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding dat dit regelt. Verder is gelijke behandeling ook vaak een kwestie van doen in de praktijk. Volwaardig meedoen moet uiteindelijk overal in terug komen. In het openbaar vervoer, op de websites van de gemeente maar vooral in de openbare ruimte. De openbare ruimte en openbare gebouwen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Waar dat niet het geval is zullen wij daar een punt van maken.

  Categorie: D66 Hoorn

  Als het aan D66 ligt wel. Wij leggen de focus op het behouden en aantrekken van jongeren in en naar Hoorn. Maar ook juist ouderen (de grootst groeiende groep) moeten we als gemeente goed faciliteren in hun behoeften. Zo komen in de Poort van Hoorn veel woningen voor ouderen en jongeren. Zullen we de fiets- en wandelroutes comfortabeler en veiliger maken. En zal er rekening gehouden worden met alle doelgroepen in het vernieuwde westfries museum en stadhuis.

  Categorie: D66 Hoorn

  Ja, dat hebben wij specifiek in ons programma geschreven.

  De Realistische Partij

  https://drp-hoorn.nl/verkiezingsprogramma-2022/

  ÉénHoorn

  Categorie: ÉénHoorn

  ÉénHoorn staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen en meetelt. We verwerpen elke vorm van uitsluiting en zullen dat ook aanpakken.

  Categorie: ÉénHoorn

  ÉénHoorn staat voor toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen voor mindervaliden. Daar waar mogelijk zorgen wij ervoor dat gebouwen toegankelijk worden gemaakt en maken wij keuzes die ervoor zorgen dat drempels en obstakels worden weggenomen, toiletten toegankelijk zijn en mee doen mogelijk wordt gemaakt. Bij nieuwe plannen nemen wij toegankelijkheid als uitgangspunt mee. Dit gaat niet alleen om toegang maar ook om de mogelijkheid om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan onze samenleving.

  Categorie: ÉénHoorn

  Uit het citaat bij vraag 2 volgt natuurlijk dat er niet alleen bij gebouwen maar ook bij de openbare ruimte rekening moet worden gehouden met de mindervalide groep.

  Te denken valt dan natuurlijk aan toegankelijkheid voor rolstoelers en voorzieningen voor blinden. ÉénHoorn gaat trouwens liever het gesprek aan met de mensen zelf zodat duidelijk is wat er nodig is.

  Niet alleen rekening houden met.. maar juist actief met elkaar tot het beste resultaat komen.

  Fractie Tonnaer

  Categorie: Fractie Tonnaer

  Fractie Tonnaer richt zich op het welzijn van de inwoners, zonder daarbij onderscheid te maken naar etnische afkomst, leeftijd, ras en geloof. Wij streven naar een rolstoelvriendelijk Hoorn. Daarom heeft onze fractie recent gestemd voor de realisering van een toilet geschikt is voor mindervaliden in de Grote Kerk.

  Categorie: Fractie Tonnaer

  Bij nieuwbouw door gemeente en gesubsidieerde organisaties moet rekening worden gehouden met inclusiviteit voor jong en oud. Tijdens de toekomstige renovatie van het stadhuis moet daar rekening mee gehouden worden.

  Op korte termijn wordt gestart met de verbouw van het Westfries Museum. Dankzij deze verbouwing wordt in het (gemeentelijk) museum een lift geplaatst en toiletten voor mindervaliden gebouwd.

  Bij nieuwbouw letten we op en vragen aandacht voor de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen. Ook bij andere nieuwbouw en renovatie zullen wij rekening houden met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.

  Categorie: Fractie Tonnaer

  Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in de stad moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met rolstoelgebruikers.

  De toegankelijkheid voor mindervaliden van gebouwen, straten, stoepen, parkeergarages en parken vinden wij belangrijk.

  Hoorn Lokaal

  Categorie: Hoorn Lokaal

  Hoorn Lokaal onderschrijft uiteraard het VN-verdrag Handicap.
  Belangrijk is dat dit verdrag op alle beleidsterreinen wordt meegenomen.
  Zeker in het sociaal domein, maar ook bij inrichting van de openbare ruimte, digitale dienstverlening en toegankelijkheid van gebouwen.

  Wat Hoorn Lokaal betreft wordt voortaan in raadsvoorstellen aangegeven in welke mate er rekening is gehouden met het VN-verdrag/inclusie.

  Categorie: Hoorn Lokaal

  Het begint erbij dat bij alle toekomstige plannen vanuit het beginsel inclusie wordt gehandeld, daarmee voorkom je dat je achteraf zaken moet aanpassen of verbeteren. Blijvend werken aan bewustwording op dit terrein is noodzaak.

  Belangrijk hierbij is dat ervaringsdeskundige inwoners vroegtijdig bij projecten worden betrokken. Wat Hoorn Lokaal betreft zou er ook meer aandacht moeten komen voor economische inclusie, bijvoorbeeld hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf.

  Categorie: Hoorn Lokaal

  Voor wat betreft de openbare ruimte is er wat Hoorn Lokaal betreft nog veel te doen aan de stoepen in Hoorn!

  Veel obstakels en te weinig goede op -en afritten.
  Het openbaar vervoer en de bijbehorende haltes zijn bijvoorbeeld wel toegankelijk gemaakt, maar als de weg daarnaartoe dat niet is dan biedt dat onvoldoende uitkomst!

  Voor wat betreft de infrastructuur ligt onze prioriteit dan ook bij de voetpaden.

  Categorie: Hoorn Lokaal

  Liberaal Hoorn

  Categorie: Liberaal Hoorn

  Reizen met het openbaar vervoer, naar school gaan, iets leuks doen of solliciteren. Voor mensen met een beperking kan dit een hele opgave zijn. Vrijheid, en je vrij kunnen bewegen is voor Liberaal Hoorn essentieel. Iedereen met een beperking moet mee kunnen meedoen in onze maatschappij. Wat Liberaal Hoorn betreft komt er een lokale inclusie-agenda met speerpunten. De inclusie-agenda moet speerpunten bevatten die onze inwoners van Hoorn belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het openbaar vervoer, looproutes door de stad, veilige oversteekplaatsen en meer toegankelijke toiletten

  Categorie: Liberaal Hoorn

  Als het aan Liberaal Hoorn ligt zeker. Denk aan het herinrichten van wegen, de aanleg van een openbaar toilet wat ook geschikt is voor mensen met een beperking. Juist door de vergrijzing zal er wat ons betreft ook meer geïnvesteerd moeten worden in de verkeersveiligheid. Denk aan veilige oversteek plekken en goed verlichte zebrapaden. Rolstoel en booster vriendelijke wegen. Het is van belang dat we iedereen, jong en oud, de kans geven mee te kunnen doen in onze samenleving.

  Categorie: Liberaal Hoorn

  Voor Liberaal Hoorn is het voor alle gebieden van belang dat er rekening wordt gehouden met de infrastructuur voor mindervalide. Zo zal er wat onze fractie betreft ook rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheden voor bijvoorbeeld mindervalide bij een bezoek aan het stadstrand. Hier zijn bij de verschillende badplaatsen in ons land al goede ervaringen opgedaan. Laten we hier ook van leren en deze toepassen in onze stad.

  PvdA Hoorn

  Categorie: PvdA Hoorn

  De PvdA-Hoorn staat voor een inclusieve samenleving, waarin we omkijken naar elkaar, we kunnen omgaan met verschillen en we weerbaar zijn in een wereld die steeds sneller verandert. Wij zijn voorstander van het bieden van praktische ondersteuning aan kwetsbaardere inwoners, zodat zij kunnen (blijven) participeren in de samenleving.

  Categorie: PvdA Hoorn

  Momenteel wordt er in de raadscommissie gediscussieerd over toiletten op het kerkplein, waarbij PvdA-Hoorn voorstander is van minstens een mindervalide-toilet. Verder zet PvdA-Hoorn zich in voor extra aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen, bijvoorbeeld door middel van eenzaamheidsbestrijding, het realiseren van ‘Gezonde scholen’ en het toegankelijk maken van kunst voor een breed publiek. Bovendien willen we graag de Sport- en Cultuurstrippenkaart uitbreiden om sociaal isolement te verhelpen of te voorkomen.

  Categorie: PvdA Hoorn

  Ja, we vinden als PvdA-Hoorn dat er altijd rekening gehouden dient te worden met mindervalide doelgroepen en daarom zetten wij ons in voor een toegankelijke stad. Dat betekent onder andere het rolstoeltoegankelijker maken van Hoorn, in samenwerking met betrokken organisaties.

  Sociaal Hoorn

  Categorie: Sociaal Hoorn

  Het is een verdrag dat stamt uit 2016. De essentie van dit verdrag gaat erover om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Overheden zijn verplicht om hier actief aan te werken. De realiteit is dat dit nog lang niet altijd met even veel enthousiasme en snelheid gebeurd.

  Sociaal Hoorn is van mening dat er sneller aan gewerkt moet worden. Wij gaan in de volgende raadsperiode aan het college een plan van aanpak vragen over de manier waarop de gemeente Hoorn de komende jaren denkt te gaan voldoen aan het verdrag.

  Categorie: Sociaal Hoorn

  Bij nog te bouwen projecten moet dit worden opgenomen in de plannen. In bestaande bouw moet hier met terugwerkende kracht naar worden gekeken. Sociaal Hoorn zal hier de komende vier jaar nóg meer aandacht aan schenken.

  Categorie: Sociaal Hoorn

  Ja, wij delen je mening. Bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden met mindervaliden. Onze voorkeur is, om in zeer vroegtijdige fase, ook mindervaliden te betrekken bij de plannen en hen te laten adviseren. Bij het uitschrijven van een opdracht vanuit de gemeente om tot gebiedsontwikkeling te komen moet de ervaring van dit bureau hierin worden meegewogen.

  VVD Hoorn

  Categorie: VVD Hoorn

  Wat VVD Hoorn betreft moet iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd, sekse of eventuele beperking mee kunnen doen in onze samenleving. Hiervoor hebben wij de afgelopen jaren al verschillende initiatieven gesteund of geïnitieerd zoals het diversiteitsbeleid, aandacht voor rolstoel-/boostervriendelijke trottoirs in Hoorn en stadsgesprekken over inclusiviteit en diversiteit in Hoorn.

  Categorie: VVD Hoorn

  Bij lopende of nieuwe projecten willen wij dat de behoeftes en wensen van bijvoorbeeld ouderen en jongeren wordt meegenomen bij de ontwikkeling daarvan.
  Wij vinden het belangrijk dat de belangenorganisaties die daar speciaal voor zijn opgericht hierbij worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld de jongerenraad, Zorg Zoals de Westfries dat Wil (ZZWW) en de ouderenraad.

  Categorie: VVD Hoorn

  De VVD is groot voorstander van een inclusieve en toegankelijke gemeente voor iedereen. Bij lopende of nieuwe projecten, of dit nu gaat om infrastructuur of openbaar gebied (bv speelplekken, parken, het nieuwe stadsstrand) willen wij inderdaad dat er ook over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wordt nagedacht en zo mogelijk wordt meegenomen in het plan.

  Wij zijn daarnaast bijvoorbeeld voor het installeren van een mindervalide toilet op het Kerkplein in de binnenstad. Helaas werd deze niet door de gehele raad omarmd maar gelukkig komt het toilet er toch!

  Verder hebben wij in het verleden als VVD, samen met inwoners met een beperking, een rolstoel-safari gedaan, zodat wij zelf ook kunnen ondervinden waar de knelpunten voor onze mindervalide inwoners zijn in onze wijken en straten.

  Categorie: VVD Hoorn
  https://vvdhoorn.nl/standpunten/